Kategoria: Obserwacja w poznawaniu dziecka

DWA RODZAJE INTERAKCJI

Wyrażając siebie; w. różnych zachowaniach, dziecko otrzymuje informację zwro­tną pozwalającą na zmianę, modyfikowanie zachowań, a‘’przez, to ich rozwijanie i doskonale­nie w interakcjach z innymi ludźmi. Także doro­sły w interakcji z’ dzieckiem . dzięki otrzymywa­nym informacjom

CO ROZUMIEMY PRZEZ INTERAKCJĘ?

Co należy rozumieć przez interakcję? G. Shugar uważa, że podstawową jednostką interakcji podmiot — podmiot jest koordynacja zachowań wobec wspólnej linii działania V czyli uzgad­nianie zachowań we wspólnym działaniu, aby po­siadały one strukturę dojrzałą, tzn.

DOMINUJĄCE W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Zarówno w pierw­szym, jak i w drugim typie interakcji dziecko jest działającym podmiotem. Inaczej mówiąc dzie­cko wyraża siebie-w działaniu, które się przeja­wia w różnych formach aktywności, różnych for­mach ekspresji komunikowania z otoczeniem. Owe formy aktywności,stają

PODSTAWOWY WARUNEK OPTYMALIZACJI

Zakładamy, że jednym z wielu, ale podstawo­wym warunkiem optymalizacji tzw. środowiska wychowawczego, jest poznanie cech charaktery­stycznych dla rozwoju psychicznego i fizycz­nego dziecka. Poznanie to dokonywać się może przy wykorzystaniu mechanizmów interakcyjnych, o któ­rych będzie mowa

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EMOCJAMI

Nie wszystkie rodzaje aktywności dziecka zostaną tutaj zaprezentowane. Skoncentrujemy się na temat konieczności poznawania możliwości rozwoju dziecka na­pisano już bardzo dużo, mniej natomiast, w jaki sposób to robić w codzien­nej praktyce pedagogicznej-głównie na pewnych zagadnieniach

INGEROWANIE W ROZWÓJ DZIECKA

Zanim przejdziemy  do rozważań na temat ~ różnych technik obserwacyjnych, zastanówmy się nad odpowie­dzią na-pytanie, czy nauczyciel ma prawo obserwo­wać dziecko, kto i co daje mu’pozwolenie na inge­rowanie w rozwój dziecka. Używa się przecież powiedzenia

DIAGNOZOWANIE CECH ROZWOJU

Jakie nauczyciel musi spełniać warunki, aby prze­prowadzana obserwacja’pozwoliła na rzetelne i niezakłamane diagnozowanie cech rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka?Na pierwsze postawione pytanie odpowiadamy pozy­tywnie. Uważamy, że nauczyciel ma prawo i obo- , wiązek dokonywania obserwacji

UOGÓLNIENIA NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH FAKTÓW

Jak.ogólnie wiadomo, nauczyciele w swojej pracy nie­zbyt często, zwykle z powodu braku czasu, dokonują rzetelnej obserwacji dziecka i analizy własnych wobec niego zachowań. Zamiast przeprowadzić obserwacje w ka­tegoriach zachowań ograniczają się do dokonywania pewnych uogólnień na podstawie

WZAJEMNOŚĆ

Jak. już pisałyśmy, wcześniej dziecko poznajemy po i to, aby tworzyć bardziej adekwatne sposoby działania i współdziałania, tworzyć bardziej adekwatne do potrzeb – dziecka interakcje. „Podstawową cechą wszelkich  zachowań jest wzajemność. Wzajemność oznacza trwanie  łańcucha interakcji o

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O SOBIE

Dziecko przekazuje informacje „o sobie“ przede wszystkim za pomocą własnego działania, czyli ekspre­sji na zewnątrz własnego „ja“. Cechą interakcji jest wzajemność, obaj partnerzy ” interakcji uzyskując informacje dostrajają się do siebie. Ułatwia interakcję umiejętność obserwowania zachowań

RÓŻNE SPOSOBY OBSERWOWANIA DZIECKA

Konsekwencją naszego dotychczasowego myślenia będą informacje dotyczące różnych technik obserwacyjnych stosowanych w. naukach społecznych. .Na początku zastanowimy się nad pojęciem „obserwacja, scharakte­ryzujemy jej cel, sposoby przeprowadzania obserwa­cji oraz dobór wskaźników dla interesującego nas zja­wiska psychicznego.

W PRACY PEDAGOGICZNEJ

W pracy pedagogicznej korzystamy z wyników obser­wacji w. naszych interakcjach • z dzieckiem, w mody­fikowaniu ich w wyniku otrzymanych danych. Naszą szczególną uwagę zwracają.dzieci w jakiś sposób wy­różniające się w grupie i te bardzo często