Tag Archives: sprzedaż elementów ogrodzenia mazowieckie

PODSTAWOWY WARUNEK OPTYMALIZACJI

Zakładamy, że jednym z wielu, ale podstawo­wym warunkiem optymalizacji tzw. środowiska wychowawczego, jest poznanie cech charaktery­stycznych dla rozwoju psychicznego i fizycz­nego dziecka. Poznanie to dokonywać się może przy wykorzystaniu mechanizmów interakcyjnych, o któ­rych będzie mowa

INGEROWANIE W ROZWÓJ DZIECKA

Zanim przejdziemy  do rozważań na temat ~ różnych technik obserwacyjnych, zastanówmy się nad odpowie­dzią na-pytanie, czy nauczyciel ma prawo obserwo­wać dziecko, kto i co daje mu’pozwolenie na inge­rowanie w rozwój dziecka. Używa się przecież powiedzenia

DIAGNOZOWANIE CECH ROZWOJU

Jakie nauczyciel musi spełniać warunki, aby prze­prowadzana obserwacja’pozwoliła na rzetelne i niezakłamane diagnozowanie cech rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka?Na pierwsze postawione pytanie odpowiadamy pozy­tywnie. Uważamy, że nauczyciel ma prawo i obo- , wiązek dokonywania obserwacji